ابزار دقیق

ابزاردقیق (Instrument) شامل ترانسمیترهای دما، فشار، PH و ...