تحقیقات فستو در صنعت 4

سیستم های تولید آینده

Industry 4.0

Festo از دیدگاههای مختلف به تغییرات در جهان تولید نگاهی جامع دارد و علاوه بر فناوری ، دیدگاههای دیگری مانند تعامل بین انسان و ماشین آلات و مسئله آموزش و صلاحیت را نیز در نظر می گیرد. Festo همراه با شرکایی از علم و صنعت ، در حال تحقیق درباره راه حل ها و فناوری های جدید برای تولید آینده است.

پروژه های تحقیقاتی:

Festo همراه با شرکایی از علم و صنعت ، در حال تحقیق درباره راه حل ها و فناوری های جدید برای تولید آینده است. Festo در پروژه های پشتیبانی تحقیق زیر شرکت می کند:

نظر خود را بنویسید